زن بیوه را باید ورثه شوهرنکاح کند نه بیگانه!!

 

  انجیلا الهام شکیبانی مسول دفتر(حمایت حقوقی و توسعه اقتصادی زنان)

زنان افغان تاریخ به یاد ماندنی از مبارزه در بخش های مختلف زندگی دارند . اما حیف وصد افسوس که این مبارزات تحت تاثیر عوامل گوناگون تحت الشعاع قرار گرفته وبیشتر این دستاورد ها یا نقطه ضعف شمرده شده ویا پای کارنامه مردی تحریر شده است . بنای مناره های هرات دستاورد دوره تیموریان شد ورابعه بلخی نسبت فساد خفه شد در حالیکه بنای مناره ها دستاورد گوهر شاد بیگم است واشعار رابه بلخی انقدرعمیق بود که هر خواننده فکرمیکرد رابعه عاشق ودلباخته است .

با آنکه هنوز در مناطقی از افغانستان نظام مادر سالاری حاکمیت دارد ، اما این نظام با نظام زن سالاری تفاوت های زیادی دارد .در نظام مادر سالاری که در بعضی از نقاط هزاره نشین وتاجیک نشین افغانستان وجود دارد بیشتر مسئولیت ها در خانواده وبیرون از خانه متوجه مادر خانواده است ، حتی در مواردی بسیاری نفقه خانواده را زن باید تامین کند ومرد مزد خود را به مادر خانواده میسپارد اگر مقدار مزد کم باشد ویا زیاد، مسولیت مرد رفع شده تلقی میگردد ومادر باید مخارج خانه را تامین کند .

بنیاد افغانستان به همت زن گذاشته شد زرغونه مادر احمد شاه بابا . او زمینه آنرا مساعد نمود تا احمد شاه جوان بتواند کشوری بنام افغانستان مطرح نماید . زرغونه با تشکیل جلسات قومی وملاقات های با بزرگان ، متنفذین وعلما مناطق مختلف کشور توانست توافق همه را مبنی بر استقلالیت کشوری بنام افغانستان بدست آورد وتاج سلطنت را بر سر احمدشاه گذاشت . زرغونه با یک استرایژی زنانه ومدبرانه این کشور را از تجزیه شدن ومنحرف شدن نجات داد وحیثیت این کشور را حفظ وبه نسل بعدی سپرد.

ولی احمد شاه در جواب این همه همت وتلاش چی کرد ، با آنکه احمد شاه  مادرش به عنوان یک قهرمان یاد میکرد اما سرنوشتی خشن برای زنان افغان رقم زد . احمدشاه کبیر با آنکه یک شخصیت ملی ، متعهد، متقی وپرهیز گار بود قانونی رقم زد که تا کنون زن افغان را در چنگال خود گرفته است . احمدشاه بابا بزرگترین جفا را در حق زن انجام داد . وصیت نامه یازده ماده ای او که در سال (1184 هـ ق ) در آخرین سفر خود از مشهد به هرات برای پسرش تیمور نوشت ، سه بخش آن مربوط به زن بود . داکتر عبدالله کاظم در کتاب خود که تحت عنوان زن افغان زیر فشار عنعنه وتجدد ، چاپ 2005 میلادی از زبان احمد شاه بابا چنین مینگارد( زن بیوه را باید ورثه میت نکاح کند نه بیگانه ) . این قوانین مخالف هدایت قرآنکریم بوده ودر هیچ مذهبی از پیروان دین چنین اصلی پذیرفته نشده است . مورد بعدی مخالفت احمد شاه با طلاق دادن زن است چنانچه در همان آدرس آمده است ( طلاق زن را امر قبیح بشمار ومگذارکه افغانها زن را طلاق دهند زیرا طلاق دادن زن به بی ننگی وبی حیثیتی وپستی همت خاندان شوهر تمام میشود). علاوتا طبق دستور احمد شاه بابا زن از حق میراث محروم میگردد . هر سه مورد با احکام وهدایات متبرک دین مقدس اسلام در تناقض کامل میباشد .

واما پیامد آن برای زن معاصر افغان :

وصیت نامه  به قانون تبدیل شد واجرای آن در حدود افغانستان لازم . اینکه چقدر زنان از حقوق شرعی خود محروم شدند ویا در یک خانواده منحیث میراث دست به دست شدند یک طرف قضیه ، جانب دیگر آن تداوم آن تا کنون است . در تمام مناطق افغانستان چه فارسی زبان باشد یا پشتون وازبک ، تلاش صورت میگیرد که به زن طلاق ندهند حتی در مواردی زن به قتل رسیده اما برایش طلاق داده نشده است . میراث زن طبق هدایت قرآنکریم به آن داده نمیشود وبه بهانه های مختلف زن از آن محروم میگردد. گاهی وصیت نامه مبنی بر عدم استحقاق زن تحریر میگردد وزمانی هم اموال از دید زن پنهان میشود ، گاهی هم که برای زن نسبت فشار قانون مالی تعلق گیرد مالک آن خود زن نیست . زمانی پدر است وبعد از آن برادر .  بعد از ازدواج مالک دارایي زن شوهر است وبعد آن پسر . میراث بردن زن نیز هنوز مرسوم است . اگر زن شهر نشین توانسته این امر را بشکند اما هنوز در بسیاری از مناطق کشور زن میراث خانواده شوهر به شمار میرود وباید با یکی از اعضای خانواده میت ازدواج کند . وصیت نامه احمد شاه ابدالی به نام قانون پشتون والی نیز معروف است ومردم افغانستان به ویژه پشتون ها آنرا منحیث یک افتخار تطبیق میکنند .

به امید روزی که هیچ اصلی خلاف شرع وقانون در افغانستان باقی نماند وهیچ زنی قربانی عرف نشود وهیچ حقی از هیچ مظلومی تلف نشود.

 

+ نوشته شده توسط سیدوحید هاشمی در سه شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 15:40 |